Leverandør af husdyrgødning

Biogas er en miljøvenlig energi. Den leverede gylle vil blive afregnet ud fra gaspotentiallet i gyllen. Det betyder, at der vil være en gevinst ved at sikre en høj tørstofprocent i den leverede gylle. Jo mindre vand der transporteres ind til anlægget desto bedre.

Som leverandør af gylle til Greenlab Skive Biogas forpligter du dig til at levere den tilmeldte mængde gylle og samtidig tage imod en tilsvarende mængde afgasset gylle.

Produktion af biogas er en god idé for samfundet generelt, men også for den enkelte landmand. Ikke blot
fordi der produceres energi, men også fordi:

  • Planter optager næringsstofferne i afgasset gylle bedre, hvilket giver et højere udbytte i marken.
  • Færre lugtgener – afgasset gylle lugter betydeligt mindre, og lugten aftager hurtigere.
  • Effektiv mineralisering af kvælstofindholdet som øger plantetilgængeligheden.
  • Ensartet gylle – afgasset gylle er tyndere og infiltreres hurtigere i jorden.
  • Omfordeling af gylle – løser eventuelle harmoniproblemer på smidig og Omkostningseffektiv vis. 
  • Den bedre udnyttelse af kvælstof reducerer udvaskning og dermed forureningen af grundvand og recipienter.

Kontakt Christian Frandsen (direktør) på tlf.: 30 38 61 20