Kontakt

Hovednummer: 36 90 09 60
Mail: info@greenlabskivebiogas.dk

Kontakt personale

Direktør i GreenLab Skive Biogas Aps
Christian Frandsen
Telefonnummer: 30 38 61 20
Email: ckf@greenlabskivebiogas.dk

Bestyrelsesformand i GreenLab Skive Biogas Aps
Arne Bisgaard
Telefonnummer: 21 24 66 48
E-mail: abisgard@hotmail.com

Head of Biogas hos E.ON Danmark
Michael Dalby / EON 
Telefonnummer: 30 38 61 37
E-mail: michael.dalby@eon.dk

Herunder ses de ansatte på Greenlab Skive Biogas

Spørgsmål og svar om biogas

Hvad er gennemsnitsafstanden til vores leverandører?

Vores gennemsnitlige køreafstand er ca. 17 km. Effektiviteten og logistikken i gylleafhentning, returkørslen samt afhentning af dybstrøelse er en stor omkostning, hvorfor samarbejdet med Greenlab Skive Biogas, transportøren og den enkelte leverandør – er meget vigtig

 

Hvilke fordele er der ved Biogas?

Biogas understøtter flere politiske målsætninger. En bedre udnyttelse af landbrugets restprodukter skaber en række synergieffekter mellem miljø-, energi- og klimaindsatsen. Udover at afgasning af husdyrgødning i biogasanlæg gør næringsstofferne lettere optagelige for afgrøderne til gavn for landbrugets konkurrenceevne, så reducerer biogasproduktion også næringsstofudvaskningen og metanudledningen, og afhjælper den målrettede fosforregulering.

For at sikre en omkostningseffektiv omstilling er det centralt at gøre brug af de virkemidler, der kombineret med andre virkemidler, skaber synergieffekter og derved gør den grønne omstilling billigere. Ved at behandle husdyrgødning i et biogasanlæg, formindskes både landbrugets CO2-udledninger og i det omfang biogassen fortrænger fossile brændsler i transporten, opnås en dobbelt CO2-gevinst. Ea Energianalyse har tidligere vurdereret, at den årlige samfundsøkonomiske gevinst ved at udskifte en dieseldreven lastbil med en lastbil, der kører på biogas, er ca. 40.000 kr. per gennemsnitslastbil.

Hvordan påvirkes gyllen af at gå igennem et biogasanlæg?

Når gylle behandles i et biogasanlæg, nedbrydes gyllen og det bliver nemmere for afgrøderne at optage kvælstoffet i gyllen, hvilket også kan mindske udvaskningen. Generelt stiger landmandens høstudbytte med 6-10 procent point ved brug af afgasset gylle i forhold til ubehandlet gylle.

Hvilke fordele er der for mig som leverandør?

En væsentlig fordel ved at være leverandør til Greenlab Skive Biogas, er at du som landmand kommer ind i et større fællesskab og dermed kan drage nyttig af de synergier og andre positive effekter, kunde/leverandørforhold giver i lokalområdet.

Hvad er de klimamæssige gevinster ved biogas?

De klimamæssige effekter ved biogas er betydelige, og det er særlig i den tunge transport, at biogassen kan gøre gavn. I afvejningen af hvor CO2-udledningerne kan reduceres mest omkostningseffektivt, viser beregninger fra Dansk Energi, at nogle af de største og billigste CO2-reduktioner findes i at omstille den tunge transport til biogas. Disse anbefalinger understreges ligeledes af Klimarådet, der også anbefaler gas i den tunge transport, da det er samfundsøkonomisk billigere end eksempelvis flydende biobrændstoffer eller mere brændstoføkonomiske biler.

Ifølge EU’s nye direktiv for vedvarende energi, så kan man reducere CO2-udledningen med op mod 179%, hvis man skifter fra diesel til biogas.

Christian Frandsen
Direktør

Telefonnummer: 30 38 61 20
ckf@greenlabskivebiogas.dk

Jonas Kildahl
MASKINMESTER

jk@greenlabskivebiogas.dk

René Korsholm
Driftsleder

rk@greenlabskivebiogas.dk

Sally Balle Josefsen
Kvalitetstekniker

sbj@greenlabskivebiogas.dk

Jørgens Bertelsen
Smed

jb@greenlabskivebiogas.dk

Jan Kristensen
Operatør

jak@greenlabskivebiogas.dk

Torben Alsbjerg
Operatør

ta@greenlabskivebiogas.dk

Henrik Pedersen
Pladsmand

jak@greenlabskivebiogas.dk