To linjer: økologisk / konventionel
En fleksibel anlægsløsning, der giver mulighed for at tilpasse indfødningen i takt med ændringer på råvaremarkedet. 

Anlæggets areal: ca. 7,5 hektar 
Årligt input af biomasse: 500.000 t/år
Gasproduktion estimeret: ca. 200 GWh metan årligt
Antal ansatte: 7
Procestype: Termofil med økologisk linje (variabelt forhold)

Anlægsbeskrivelse
Biogasanlægget etableres og sammensættes af en række komponenter, primært isolerede tanke af stål og beton. Udover den konventionelle linje, etableres anlægget med en økologisk linje. Matriklen er ca. 8 Ha.

Af den årligt tilførte biomasse, vil ca. 300.000 t være gylle og fast gødning fra. Herudover tilføres anlægget, restprodukter som halm, frøgræshalm, kasserede landbrugsprodukter overvejende fra marker i oplandet til biogasanlægget, i alt ca. 100.000 t/år. Der kan desuden tilføres rene restprodukter fra industrien f.eks. glycerin og kartoffelpulp.

Den flydende biomasse transporteres med specialdesignede tankvogne. En del af den faste biomasse transporteres til anlægget i containervogne og en del kan tilføres med traktortrukne vogne. Dette foregår hovedsageligt i kortere kampagneperioder i forbindelse med høst. Afgasset gylle distribueres retur til lager vha. tankbiler,

Anlægget har en miljøgodkendelse til 500.000 t/år
I biogasanlæggets rådnetanke vil bakterier omdanne en del af kulstoffet i biomassen til biogas bestående af metan og CO2. Der forventes produceret ca. 20 mio. m3 biometan (CH4),

På kort sigt fjernes CO2 fra biogassen og udledes til det fri i et opgraderingsanlæg. Efter opgradering tilføres den producerede bionaturgas naturgasnettet. Gasproduktionen svarer til den naturgasmængde, der skal til for at opvarme ca. 12.000 parcelhuse.

På biogasanlægget tilføres den flydende gødning en lukket tank. De lokale landbrugsprodukter og planterester aflæsses og ensileres i udendørs plansilo eller neddeles og tilføres biogasprocessen direkte. Dybstrøelse aflæsses i råvarehallen, hvor det kan kortidslagres, inden det med transportkran tilføres indfødningssystemet i biogasanlægget. Midlertidig deponering i plansilo kan forekomme. I givet fald overdækkes oplaget ved arbejdstids ophør. Produkterne i plansiloen overdækkes med presenning for at undgå lugt.

Alle tanke på anlægget er tilsluttet gassystemet for at undgå udledning af lugt.

Biogasprocessen foregår i lukkede reaktortanke, tilsluttet anlæggets gassystem. Ud over CO2 renses gassen for svovl og sporstoffer, inden den tilføres naturgasnettet. Svovl, der er renset ud af biogassen, tilbageføres til den afgassede gylle og genanvendes hermed som gødning.

I det følgende er bygninger og anlæg kort beskrevet. Disse kan findes på situationsplanen, samt snit og facadetegninger af bygninger.

Bygning 1
Er en produktionsbygning indeholdende plansiloer til forskellig biomasse, som f.eks. dybstrøelse. Derudover er der en tank til aftipning af biomasse, samt en hygiejnisering stank, 2 stk. biomixere der fødes af traverskran og et pumperum til biomassepumper. I bygningen er et EL/Teknikrum på et indskudt plan med disponibelt rum/depotrum. Derudover indeholder bygningen et værksted til reparationer i den daglige drift samt varmeveksler installation. På siden af bygningen etableres anlæggets biofilter der luftbehandler og renser op til 100.000 m3 luft i timen. Biofilteret lever den rensede luft til en skorsten på 65 m.

Bygning 2
Er en velfærdsbygning med kontorer og kantine, mødelokale, samt badefaciliteter for medarbejderne.

Komfort ventilationsanlæg installeres.

Der er gulvvarme i bygningen til rumopvarmning.

Bygning 3
Er en læsse-/lossehal med plads til 4 styk tankbiler der leverer rågylle ind på biogasanlægget, og tager afgasset gylle med ud af biogasanlægget. I bygningen indgår et mindre laboratorie, til analyse af biomasserne.

Der laves brandventilation i taget.

4 stk. ledhejseport 5×5. m/ EL hejs og 1 rk. Ruder.

Ind og udkørsel reguleres via lyssignaler og i forhold til fyldningsgraden af ind og udleveringstanke.

Opgraderingsanlæg
Til at opgradere biogassen til naturgas kvalitet vil der blive opført et opgraderingsanlæg. Opgraderingsanlægget er af amintypen og funger på den måde at en kold aminvæske sprayes ind i toppen af en absorber kolonne og risles ned gennem et pakkemateriale med stor overflade.

Den CO₂ -mættede aminvæske opsamles i bunden af absorberen hvorfra den via en varmeveksler pumpes over i stripper kolonnen. Her opvarmes væsken, med tilført varme, til ca. 110°C hvor den vil fordampe. Når væsken fordamper frigives CO₂ fra aminvæsken. CO₂ tages ud i toppen af stripper kolonnen og bortledes. Den fordampede aminvæske fortættes i en kondensator og derefter køles den til ca. 38°C. i en aminvarmeveksler. Anlægget vil køre konstant alle årets timer, dog med varieret ydelse samt planlagde og u-planlagde driftstop, som tilsammen forventes at være under 2% af tiden.

Kedelbygning
En selvstændig bygning opføres til 6 MW naturgasfyrede kedler.

Fedt-tank + Glycerin-tank
2 stk. udendørs ståltanke til opbevaring af fedt og glycerin til udpumpning i reaktorerne.

Udendørs biomixere
2 stk. biomixere til neddeling af biomasse som f.eks. ensilage, mm.

Brovægt ind
Alle biler vejes ved ankomst og afgang til og fra anlægget

Reaktortanke 1-7
Det nuværende anlæg består af 7 stk (hvoraf 2 er til økologisk linje). Taghøjden er 24,5 m. På toppen sidder en omrører. Bruttovolumen på 9770 m3 biomasse ved max 55°C. Gassen tages ud i toppen, og ledes til opgraderingsanlægget.

Efterlagertank 1-3
Til den afgassede gylle der kommer fra reaktorerne etableres 2 styk betontanke(gylletanke) Tankene er nedgravet i 0.75 meter dybde. Bruttovolumen pr tank er på 5814 m3. Den gas der forekommer opsamles i biogaslager. RETTES til: Den afgassede gylle der kommer fra reaktorerne opbevares i 3 styk betontanke (gylletanke). Tankene er nedgravet i 0.75 meter dybde. Bruttovolumen pr tank er på 5814 m3. Den gas der forekommer opsamles i biogaslager.

Forlagertank 1-3
Til rågylle er der etableret 3 styk betontanke(gylletanke). Tankene er nedgravet i 0.75 meter dybde. Bruttovolumen pr tank er på 2073 m3. Den gas der forekommer opsamles i biogassystemet.

Industritank
Tank på ca. 115 m3 inde i bygning 1 til industriaffald såsom blodprodukter, tarm-/maveindhold fra slagterier eller lign. Der tippes fra lastbil, eller pumpes fra tankvogn, direkte i tanken via et oplukkeligt låg. Disse råvarer hygiejniseres i en hygiejniseringstank inden det pumpes i reaktorerne.

Gasfakkel
Anlægget er forsynet med 2 gasfakler til afbrænding af biogas ved nødsituationer og driftsforstyrrelser. Faklen skal kunne afbrænde biogasproduktion, når opgraderingsanlægget eller modtagestationen af tekniske årsager, ikke kan modtage rågassen.

Plansilo
Plansiloer til opbevaring af ikke lugtende biomasser såsom landbrugsrelaterede produkter ensilage, halm, græs, kartoffelpulp mm. Plansiloerne overdækkes med presenninger. Regnvand der falder på overdækningerne ledes til afløb og sluttes på offentligt regnvandsnet. Regnvand der falder på plansiloernes køreområde ledes til efterlagertanke. Plansiloerne har et samlet areal på ca. 8.000 m2

Luftbehandlingsskrubber
Bygning 1 og 3 har ventilation for bortledning og behandling af lugt. Luften føres til den biologiske skrubber til lugtbehandling. Efter endt behandling ledes luften til skorstenen. Anlægget kan behandle op til 100.000 m3/h.

Skorsten
65 meter høj skorsten til luftbehandlingsanlægget.